dokumenty

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY

Samochodowe: dowód rejestracyjny (Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein), karta pojazdu (Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief), umowa kupna pojazdu / umowa sprzedaży pojazdu (Kaufvertrag), wiążące zamówienie (Verbindliche Bestellung), faktura (Rechnung), prawo jazdy (Führerschein), dokumentacja celna (Zoll).

Przygotowałam dla Państwa formularz umowy sprzedaży pojazdu z Niemiec w języku polskim i niemieckim. Tak przygotowanej umowy nie będą Państwo musieli tłumaczyć przysięgle.

Urzędowe: zupełny akt urodzenia / skrócony akt urodzenia (Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde), zupełny akt małżeństwa / skrócony akt małżeństwa (Eheurkunde), akt zgonu (Todesurkunde), karta zgonu (Todesbescheinigung, Totenschein, Leichenschauschein), dowód osobisty (Personalausweis), paszport (Reisepass), zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (Ehefähigkeitszeugnis), zaświadczenie o zameldowaniu i wymeldowaniu (Meldebescheinigung), zaświadczenie o zmianie nazwiska (Bescheinigung über Namensänderung), dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa niemieckiego (Staatsangehörigkeitsausweis), zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego (Deutsche Rentenversicherung), zeznanie podatkowe (Steuererklärung vom Finanzamt), zeznanie roczne PIT (Einkommenssteuererklärung), zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego z MOPS/MOPR/GCŚ w celu uzyskania świadczeń w Niemczech (Kindergeld).

Notarialne: udzielenie pełnomocnictwa (Vollmacht), poświadczenie podpisu (Unterschriftbeglaubigung), apostille, umowa spółki (Gesellschaftsvertrag), protokół ze zgromadzenia wspólników (Protokoll der Gesellschafterversammlung), uchwała (Beschluss), umowa sprzedaży (Kaufvertrag), umowa pożyczki (Darlehensvertrag), umowa najmu (Mietvertrag).

Sądowe: zaświadczenie o niekaralności (Führungszeugnis), wyrok rozwodowy (Scheidungsurteil), wyrok sądowy (Gerichtsurteil), pozew (Klageschrift), postanowienie sądu (Beschluss).

Szkolne: świadectwo ukończenia szkoły (Abschlusszeugnis), świadectwo dojrzałości (Reifezeugnis), dyplom studiów wyższych (Hochschuldiplom), indeks studiów licencjackich i magisterskich (Studienbuch Bachelorstudiengang und Masterstudiengang), suplement do dyplomu (Anhang zum Diplom), zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (Bescheinigung über den Schulbesuch), zaświadczenie o studiowaniu (Bescheinigung über das Studium), certyfikat (Zertifikat), dyplom (Diplom).

Zawodowe: referencje (Referenzen), list polecający (Empfehlungsschreiben), świadectwo pracy (Arbeitszeugnis), umowa o pracę (Arbeitsvertrag), dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, dyplom czeladniczy (Gesellenbrief), świadectwo kwalifikacji zawodowych (Qualifizierungszeugnis), wyciąg z rachunku bankowego (Kontoauszug).

Biznesowe: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru identyfikacyjnego REGON, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU, nadanie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS, odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB (Handelsregisterauszug), niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung), niemieckie wykreślenie działalności gospodarczej (Gewerbeabmeldung), zgłoszenie zmiany działalności gospodarczej, zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań np. podatkowych czy w ubezpieczeniu społecznym (Unbedenklichkeitsbescheinigung), certyfikat rezydencji (Ansässigkeitsbescheinigung), strony internetowe firm.

Na życzenie Klienta wymienione dokumenty mogą zostać przetłumaczone przysięgle lub nieprzysięgle.