dokumenty

BEISPIELDOKUMENTE

Notarielle Dokumente: Vollmacht (udzielenie pełnomocnictwa), Unterschriftbeglaubigung (poświadczenie podpisu), Apostille (apostille), Gesellschaftsvertrag (umowa spółki), Protokoll der Gesellschafterversammlung (protokół ze zgromadzenia wspólników), Beschluss (uchwała), Kaufvertrag (umowa sprzedaży), Darlehensvertrag (umowa pożyczki), Mietvertrag (umowa najmu).

Businessunterlagen: Eintrag in das polnische Zentralregister für die Gewerbtätigkeit natürlicher Personen (wpis do ewidencji działalności gospodarczej), Erteilung der Gewerbeanmeldungsnummer (nadanie numeru identyfikacyjnego REGON), Erteilung der Steueridentifikationsnummer (nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP), Erteilung der EU-Steueridentifikationsnummer (nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU), Erteilung der Identifikationsnummer für die Mehrwertsteuer (nadanie numeru identyfikacyjnego dla celów podatku VAT), Bescheinigung über eine Wirtschaftstätigkeit oder Beschäftigung in der Republik Polen (zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP), Auszug aus dem polnischen Landesgerichtsregister (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS), Handelsregisterauszug (odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB), Gewerbeanmeldung (niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej), Gewerbeabmeldung (niemieckie wykreślenie działalności gospodarczej), Meldung der Änderung einer Wirtschaftstätigkeit (zgłoszenie zmiany działalności gospodarczej), Unbedenklichkeitsbescheinigung (zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań np. podatkowych czy w ubez-
pieczeniu społecznym), Ansässigkeitsbescheinigung (certyfikat rezydencji), Webseiten der Unternehmen (strony internetowe firm).

Amtliche Dokumente: Geburtsurkunde / Abstammungsurkunde (zupełny akt urodzenia / skrócony akt urodzenia), Eheurkunde (zupełny akt małżeństwa / skrócony akt małżeństwa), Todesurkunde (akt zgonu), Todesbeschenigung, Totenschein, Leichenschauschein (karta zgonu), Personalausweis (dowód osobisty), Reisepass (paszport), Ehefähigkeitszeugnis (zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa), Meldebescheinigung (zaświadczenie o zameldowaniu i wymeldowaniu), Beschenigung über Namensänderung (zaświadczenie o zmianie nazwiska), Staatsangehörigkeitsausweis (dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa niemieckiego ), Deutsche Rentenversicherung (zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia niemieckiego towarzystwa emerytalnego), Steuererklärung vom Finanzamt (zeznanie podatkowe), Einkomenssteuererklärung (zeznanie roczne PIT), Kindergeld (zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego z MOPS / MOPR / GCS w celu uzyskania świadczeń w Niemczech).

Gerichtsunterlagen: Führungszeugnis (zaświadczenie o niekaralności), Scheidungsurteil (wyrok rozwodowy), Gerichtsurteil (wyrok sądowy), Klageschrift (pozew), Beschluss (postanowienie sądu).

Schulunterlagen: Abschlusszeugnis (świadectwo ukończenia szkoły), Reifezeugnis (świadectwo dojrzałości), Hochschuldiplom (dyplom studiów wyższych), Studienbuch Bachelor- und Masterstudiengang (indeks studiów licencjackich i magisterskich), Anhang zum Diplom (suplement do dyplomu), Bescheinigung über den Schulbesuch (zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły), Bescheinigung über das Studium (zaświadczenie o studiowaniu), Zertifikat (certyfikat), Diplom (dyplom).

Ausbildungs-/Arbeitsunterlagen: Referenzen (referencje), Empfehlungsschreiben (list polecający), Arbeitszeugnis (świadectwo pracy), Arbeitsvertrag (umowa o pracę), Gesellenbrief (dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, dyplom czeladniczy), Qualifizierungszeugnis (świadectwo kwalifikacji zawodowych), Kontoauszug (wyciąg z rachunku bankowego).

Fahrzeugdokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein (dowód rejestracyjny), Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief (karta pojazdu), Kaufvertrag (umowa kupna pojazdu / umowa sprzedaży pojazdu), Verbindliche Bestellung (wiążace zamówienie), Rechnung (faktura), Führerschein (prawo jazdy), Zoll (dokumentacja celna)

Auf Wunsch können die oben genannten Dokumente als beglaubigte oder unbeglaubigte Übersetzung angefertigt werden.